Sailing instructions

41st INTERNATIONAL NEW YEAR`S REGATTA,

&

MEMORIAL OF ZDENKO ROIĆ

OPTIMIST CLASS

HVAR

28 – 31. 12. 2017.

 

41. MEĐUNARODNA NOVOGODIŠNJA REGATA,

I

MEMORIJAL ZDENKO ROIĆ

KLASA OPTIMIST

HVAR

28 – 31. 12.2017.

The notation ‘[DP]’ in a rule in the SI means that the penalty for a breach of that rule may, at the discretion of the protest committee, be less than disqualification.

 

Zapisak ‘[DP]’ u pravilu u SI znači da kazna za prekršaj pravila može, prosudbom odbora za prosvjede, biti manja od diskvalifikacije.

RULES 1 PRAVILA

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.

1.1

Regata će se voditi prema pravilima kako su definirana u Pravilima jedriličarskih natjecanja (Regatnim pravilima).

If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

1.2

U slučaju jezičnog nesuglasja prevladava tekst na engleskom jeziku.

NOTICES TO COMPETITORS

Notices to competitors will be posted on the official notice board located in front of the race office.

2

PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči smještenoj ispred regatnog ureda.

CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS

Any change to the sailing instructions will be posted one hour before it will take effect, except that any change to the schedule of races will be posted by 20:00 on the day before it will take effect.

3

IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objavit će se jedan sat prije nego se primjenjuje, osim što će se bilo koja izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objaviti prije 20:00 sati dana prije nego se primjenjuje.

SIGNALS MADE ASHORE

4

SIGNALI NA KOPNU

Signals made ashore will be displayed at signal pole at SC Zvir and/or on the RC boat in the harbour.

4.1

Signali na kopnu isticat će se na signalnom jarbolu ispred JK Zvir i/ili na brodu RO-a u luci.

When flag AP is displayed ashore, ‘1 minute’ is replaced with ‘not less than 30 minutes’ in the race signal AP.

4.2

Kada je zastava Kodeks istaknuta na kopnu u regatnom signalu Kodeks “1 minuta” zamijenjuje se s “ne manje od 30 minuta” u signalu natjecanja Kodeks.

FORMAT OF RACING

5

FORMAT NATJECANJA

Competitors will be divided in two groups if there are more than 100 competitors. Groups will be: Red and Blue, marked with appropriate ribbons which boats shall display on the top of the sprit. [DP] 5.1

Natjecatelji će se podijeliti u dvije grupe ako bude više od 100 natjecatelja. Grupe će biti: Crvena i Plava, koje će biti označene s odgovarajućim plamencima koje jedrilice moraju isticati na vrhu podupirača. [DP]

Initial assignments into groups will be made by the organiser. They will be posted at least two hours before the first scheduled warning signal of the first racing day.

5.2

Početne grupe biti će dodijeljene od strane organizatora. One će biti oglašene najmanje dva sata prije prvog predviđenog signala upozorenja prvog natjecateljskog dana.

The initial assignments made by the oganiser will be final and shall not be grounds for seeking redress. This changes Rule 62.1(a) 5.3

Početne grupe dodijeljene od strane organizatora biti će konačne i neće biti osnova za traženje ispravka. Ovo mijenja Pravilo 62.1 (a).

Competitors will be reassigned to groups after each day of racing based on the scores available at 20:00 on that day regardless of protest or request for redress not yet decided as follows: 1- Blue, 2 - Red, 3 - Red, 4 - Blue...

5.4

Nakon svakog dana jedrenja na osnovu rezultata dostupnih do 20:00 sati bez obzira na kasnije ispravke plasmana i odluke odbora za prosvjede natjecatelji će se ponovno podijeliti u grupe i to redoslijedom: 1 - Plava, 2 - Crvena, 3 - Crvena, 4 - Plava...

If both groups have not completed the same number of races the series scores for reassignments will be calculated on the basis of races completed by all groups. 5.5 Ako obje grupe nisu završile isti broj jedrenja, grupe će se formirati iz rezultata jedrenja koja su završile obje grupe.

Groups will be posted at least two hours before the first scheduled warning signal of the racing day they apply.

5.6 Grupe će biti oglašene najmanje dva sata prije prvog predviđenog signala upozorenja u danu kada se one primjenjuju.

If groups have not completed the same number of races by the end of a day, the group with fewer races will continue racing the following day until groups have completed the same number of races. All boats will thereafter race in the new groups.

5.7

Ako grupe nisu završile isti broj jedrenja do kraja dana, grupa koja nije završila seriju sljedećeg dana prva jedri sve dok grupe nemaju isti broj jedrenja. Svi brodovi će nakon toga plova jedriti u novim grupama.

SCHEDULE OF RACES

6

RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

9 races are scheduled. Start of the first race is scheduled at 10:00 hours on 28th December 2017. Following starts will be announced on the RC boat or on the notice board. No more then 3 races may be sailed a day.

6.1

Predviđeno je 9 jedrenja. Start prvog jedrenja predviđen je u 10:00 sati 28.12.2017. Start ostalih jedrenja objavit će se na brodu RO-a ili na oglasnoj ploči. Dnevno se može jedriti najviše 3 jedrenja.

On the 30th December no warning signal will be made after 15:00 hours.

6.2

30. prosinca nijedan signal upozorenja neće se dati nakon 15:00 sati.

On the 31st December navigational race for Zdenko Roić Memorium will be sailed. 6.3 31. prosinca će se jedriti navigacijska regata za Memorijal Zdenka Roića.

CLASS FLAGS

Class flag will be Optimist class flag. If competitors are divided in divisions class flags will be same colour of ribbons.

7

ZASTAVE KLASA

Zastava klase biti će zastava klase Optimist, a ako se natjecatelji budu dijelili u grupe zastave klasa biti će iste boje kao i plamenci.

THE COURSES

The diagram in Attachment 1 shows the course, including the approximate
angles between legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each mark is to be left.

8

KURSEVI

Skica u priloženom Dodatku 1 prikazuje kurs, uključujući približne kutove između stranica, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

MARKS

9

OZNAKE

Marks 1, 2, 3a and 3b will be red buoys.

9.1

Oznake 1, 2, 3a i 3b bit će plutače crvene boje.

The finishing mark (mark 4) will be red spherical buoy.

9.2

Oznaka cilja (oznaka 4) bit će crvena okrugla plutača.

THE START

10

STARTANJE

The starting line will be between staffs displaying orange flag on the RC boats.

10.1

Linija starta bit će između štapova s istaknutom narančastom zastavom na brodovima regatnog odbora.

Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area during the starting sequence for other races and be at least 50 m away. [DP]

10.2

Jedrilice čiji signal upozorenja nije dan moraju izbjegavati područje startanja za vrijeme redoslijeda startanja drugih natjecanja (jedrenja) i udaljene najmanje 50 m. [DP]

A boat starting later than 4 minutes after her starting signal will be scored Did Not Start without a hearing. This changes rule A5.

10.3

Jedrilica koja ne starta u roku od 4 minuta nakon svojeg signala starta bodovat će se “Nije startala” bez saslušanja. Ovo mijenja pravilo A5.

Race will be started as follows, according to RRS 26. 10.4 Natjecanja će startati prema RP 26.
Rule 30.4 is altered adding the follows: sail numbers will be displayed for at least 3 minutes. A long sound signal will be made when the numbers are initially displayed. 10.5 Pravilu 30.4 dodaje se sljedeće: broj na jedru biti će istaknut najmanje 3 minute. Dugim zvučnim signalom označiti će se vrijeme kada su brojevi istaknuti.

THE FINISH

11

CILJ

The finishing line will be between mark 4 and staff displaying blue flag on the RC boat.

11.1

Linija cilja bit će između oznake 4 i koplja s plavom zastavom na brodu RO-a.

Flag R displayed at the finishing line means: “The next race start will be given after finish of the race in progress.”

11.2

Zastava R istaknuta na liniji cilja znači: “Start sljedećeg jedrenja uslijedit će po završetku jedrenja u tijeku.”

PENALTY SYSTEM

12

SUSTAV KAZNI

Appendix P will apply as changed by
instruc­tion 12.2.

12.1

Primjenjuje se Dodatak P izmjenjen uputom 12.2.

Rule P2.3 will not apply and rule P2.2 is changed so that it will apply to any penalty after the first one.

12.2

Pravilo P2.3 se ne primjenjuje i pravilo P2.2 se mijenja tako da se primjenjuje na bilo koju kaznu nakon prve.

TIME LIMIT

13

VREMENSKO OGRANIČENJE

Boats failing to finish within 20 minutes after the first boat sails the course and finishes will be scored Did Not Finish without a hearing. This changes rules 35, A4 and A5.

13.1

Jedrilice koje ne uspiju završiti u roku od 20 minuta nakon što prva jedrilica odjedri kurs i završi bodovat će se DNF (Nisu završile). Ovo mijenja pravila 35, A4 i A5.

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS

14

PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

In addition to rule 61.1(a) a boat protesting shall inform RC boat at the finish line about her protest and against who she is protesting.

14.1

Dodatno pravilu 61.1(a) jedrilica koja prosvjeduje mora čim je prije moguće obavijestiti RO brod u cilju o svojem prosvjedu i protiv koga prosvjeduje.

Protest forms are available at the race
office, located at Hotel Palace. Protests and
requests for redress or reopening shall be delivered there within the appropriate time limit.

14.2

Obrazci za prosvjede dostupni su u uredu regate, smještenom u Hotelu Palace. Prosvjedi i zahtjevi za ispravak ili ponovno otvaranje saslušanja se moraju tamo dostaviti do odgovarajućeg vremenskog ograničenja.

The protest time limit is 90 minutes after the last boat has finished the last race of the day.

14.3

Vremensko ograničenje za prosvjede je 90 minuta nakon završetka posljednje jedrilice u posljednjem natjecanju (jedrenju) toga dana.

Notices will be posted no later than 30 minutes after the protest time limit to
inform com­petitors of hearings in which they are par­ties or named as witnesses. Hearings will be held in the protest room, located at Hotel Palace.

14.4

Priopćenja natjecateljima o saslušanjima u kojima su oni stranke ili su imenovani kao svjedoci će se objaviti najkasnije 30 minuta nakon vremenskog organičenja za prosvjede. Saslušanja će biti u uredu za prosvjede smještenom u Hotelu Palace.

Notices of protests by the race committee or jury will be posted to inform boats under rule 61.1(b).

14.5

Priopćenja o prosvjedima regatnog odbora ili žirija objavit će se prema pravilu 61.1(b).

A list of boats that, under instruction 12.1, have been penalized for breaking rule 42 will be posted.

14.6

Objavit će se popis jedrilica koje su kažnjene prema uputi 12.1 za prekršaj pravila 42.

Breaches of instructions 5.1, 10.2, 16.1, 18, 20.1 and 21 will not be grounds for a protest by a boat. This changes rule 60.1(a). Penalties for these breaches may be less than disqualification if the jury so decides. The scoring abbreviation for a discretionary penalty imposed under this instruction will be DPI.

14.7

Prekršaji uputa 5.1, 10.2, 16.1, 18, 20.1 i 21 neće biti temelj za prosvjed neke jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje mogu biti manje od diskvalifikacije ako žiri tako odluči. Kratica za bodovanje za prosudbenu kaznu prema ovoj uputi biti će DPI.

On the last scheduled day of racing a
request for reopening a hearing shall be delivered

14.8

Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti

(a) within the protest time limit if the
requesting party was informed of the decision on the pre­vious day;

 

(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva odluka priopćena prethodnog dana;

(b) no later than 30 minutes after the
requesting party was informed of the decision on that day.

 

(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva odluka priopćena tog dana.

This changes rule 66.

 

Ovo mijenja pravilo 66.

On the last scheduled day of racing a
request for redress based on a jury decision shall be delivered no later than 30 minutes after the decision was posted. This changes rule 62.2.

14.9

Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje zahtjev za ispravak temeljen na odluci žirija mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon objave odluke.

Decisions of the jury will be final as provided in rule 70.5.

14.10

Odluke žirija bit će konačne prema pravilu 70.5.

SCORING

15

BODOVANJE

3 races are required to be completed to constitute regatta.

15.1

3 natjecanja (jedrenja) je potrebno dogotoviti za regatu.

When from 4 to 9 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score.

 

Kada se dogotovi od 4 do 9 natjecanja (jedrenja), bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim natjecanjima (jedrenjima) isključujući njezin najlošiji rezultat.

All races and navigational race (if held) are scored for Memorial of Zdenko Roić. Worst score will not be excluded.

15.2

Sva natjecanja (jedrenja) i navigacijsko jedrenje (ako se održi) se boduju za Memorijal Zdenka Roića, bez odbacivanja najlošijeg plova.

SAFETY REGULATIONS

16

PROPISI SIGURNOSTI

A boat that retires from a race shall notify the race committee as soon as possible.

16.1

Jedrilica koja se povuče iz natjecanja (jedrenja) mora obavijestiti o tome regatni odbor čim je prije moguće.

EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS

17

OPREMA I PROVJERE IZMJERA

A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class rules and sailing instructions. On the
water, a boat can be instructed by a race com­mittee equipment inspector or measurer to proceed immedi­ately to a designated area for inspection.

17.1

Jedrilica ili oprema mogu se pregledati u bilo koje vrijeme udovoljavaju li pravilima klase ili uputama za jedrenje. Nadzornik opreme ili premjerač regatnog odbora može smjesta na moru jedrilicu uputiti jedrilicu u prostor određen za pregled.

Sail number shall correspond to the measurement certificate sail number. Use of different sail number may be permitted by principal race officer orregatta measurer and fee of 100 HRK (15EUR) will be charged by the organiser.

17.2

Broj na jedru mora odgovarati broju na jedru iz svjedodžbe premjeravanja. Predsjednik Regatnog odbora ili premjerač regate može dopustiti uporabu različitog broja uz pristojbu od 100 kn (15EUR) koju se uplaćuje organizatoru kod prijave.

Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed unless approved by the race committee. Requests for substitution shall be made to the race committee at the first reasonable opportunity. [DP] 17.3 Neće se dopustiti zamjena oštećene ili izgubljene opreme bez odobrenja regatnog odbora. Zahtjevi za zamjenu moraju se uputiti odboru u prvoj mogućoj prigodi. [DP]

ADVERTISING

Boats shall display advertising supplied by the organising authority according to instructions posted on the notice board. [DP]

18

REKLAMIRANJE

Jedrilice moraju isticati reklame organizatora o kojima će ih obavijestiti naknadno na oglasnoj ploči. [DP]

OFFICIAL BOATS

Official boats will be displaying white flag.

19

SLUŽBENI BRODOVI

Službeni brodovi isticati će bijelu zastavu.

SUPPORT BOATS

20

BRODOVI PODRŠKE

Team leaders, coaches and other support personnel shall stay outside areas where boats are racing from the time of the pre­paratory signal for the first class to start until all boats have finished or retired or the race committee signals a postponement, gen­eral recall or abandonment. Distance from nearest boat racing shall not be less then 100 m. Penalty for breaking this SI may be disqualification of all boats associated with the support personnel who do so or other penalty applied at discretion of the jury. [DP]

20.1

Vođe momčadi, treneri i drugo osoblje podrške ne smiju biti u područjima gdje se jedrilice natječu od vremena signala pripreme prve klase koja starta sve dok sve jedrilice ne završe ili se ne povuku ili regatni odbor ne signalizira odgodu, opći opoziv ili prekid. Udaljenost od najbliže jedrilice koja se natječe ne smije biti manja od 100 m. Kazna za prekršaj ove upute može biti diskvalifikacija svih jedrilica povezanih s tim osobljem podrške ili neka druga kazna prema odluci žirija. [DP]

TRASH DISPOSAL

Trash may be placed aboard support and race committee boats.

21

ODLAGANJE OTPADA

Otpad se može ostaviti na brodovima podrške i brodovima regatnog odbora.

RADIO COMMUNICATION

Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones. [DP]

22

RADIO VEZA

Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primati obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone. [DP]

PRIZES

Prizes will be given as follows for:

a) 1st -3rd place overall

b) 1st – 3rd place overall girls

c) perpetual trophy Memorial Zdenko Roić

d) 1st – 3rd place navigation race

e) 1st – 3rd place for competitors under age of 12

f) 1st – 3rd place for girl competitors under age of 12

g) youngest competitor (girl and boy)

h) 1st – 3rd place overall for competitors from SC Zvir.

The organiser reserves the right to extend or change prizes. All perpetual trophies are property of SC Zvir.

23

NAGRADE

Nagrade će se dodijeliti kako slijedi:

a) za 1-3 mjesto u ukupnom plasmanu

b) za 1-3 mjesto u ukupnom plasmanu za djevojke.

c) prijelazni pokal za Memorijal Zdenko Roić

d) 1-3 mjesto za navigacijsku regatu

e) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za natjecatelje do 12 godina

f) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za natjecateljke do 12 godina

g) najmlađem natjecatelju i natjecateljki

h) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za najtecatelje iz JK Zvir.

Organizator zadržava pravo dopune i promjene nagrada. Svi prijelazni pokali su vlasništvo JK Zvir.

DISCLAIMER OF LIABILITY

Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See rule 4,
Deci­sion to Race. The organizing author­ity will not accept any liability for material dam­age or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

24

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi, prije, za vrijeme, ili nakon regate.

INSURANCE

Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 3.500.000,00 HRK per event or the equivalent.

25

OSIGURANJE

Svaka jedrilica koja sudjeluje mora biti osigurana za regatu valjanim osiguranjem protiv trećih osoba s najmanjim pokrićem ili protuvrijednošću od 3.500.000,00 HRK po regati.

APPENDIX 1

 

DODATAK 1

Regatno polje

Start - 1 - 2 - 3a (gate) 3b - Finish

 

PDFPDF