Sailing instructions

43rd International New Year's Regatta

JK Zvir

 

Hvar, 28. - 31.12.2022.

 

OPTIMIST CLASS

 

KLASA OPTIMIST

ABBREVIATIONS

 

KRATICE

Rules for which race committee can issue a penalty without a hearing

[SP]

Pravila za koje Regatni odbor  može primijeniti standardnu kaznu bez saslušanja

Rules for which the penalties are at the discretion of the protest committee

[DP]

Pravila za koje su kazne diskrecijsko pravo Odbora za prosvjede

Rules that shall not be grounds for protests by a boat.

[NP]

Pravila koja nisu osnova za prosvjed jedrilice

RULES

1

PRAVILA

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing 2021-2024 (RRS), class rules, the notice of race, and these instructions.

1.1

Regata će se jedriti po Regatnim pravilima 2021-2024 (RRS), pravilima klase, oglasu regate i ovim uputama.

If there is a conflict between languages the Croatian text will take precedence.

1.2

U slučaju jezičnog nesuglasja prevladava tekst na hrvatskom jeziku.

Rule 61.1 "Informing the Protestee" is changed as follows:

  1. Add to rule 61.1: "A boat intending to protest must inform the race committee about the boat(s) against they protest on the finish line immediately after finishing."

1.3

Pravilo natjecanja 61.1 „Obavještavanje prosvjednika“ se mijenja kako slijedi:

  1. Dodati pravilu 61.1: "Jedrilica koja prosvjeduje mora obavijestiti regatni odbor o jedrilici/ama protiv kojih prosvjeduje na ciljnoj liniji odmah po završavanju."

Rule 40 and Part 4 recital are changed as follows:

  1. [DP] The first sentence of rule 40 is deleted and changed with „Each competitor must wear personal flotation device according to the class rule 4.2(a), properly insured all the time on the water except briefly while changing or adjusting clothing“.

  2. Add to part 4 recital: after „racing“:  "except rule 40 with changes according to 1.4(a)".

1.4

Pravilo natjecanja 40 i preambula Dijela 4 se mijenja kako slijedi:

  1. [DP] Prva rečenica pravila 40 se briše i mijenja se kako slijedi: „Svaki natjecatelj mora nositi osobno sredstvo plovnosti (PFD) u skladu s pravilom klase 4.2(a), propisno osigurano sve vrijeme na vodi osim dok na kratko mijenjaju ili prilagođavaju odjeću“.

  2. Dodati preambuli Dijela 4, nakon „natječu“: "osim pravila 40 uz promjene prema uputi 1.4(a)".

NOTICES TO COMPETITORS

Notices to competitors will be posted on the official notice board located in front of the race office.

2

PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavit će se na službenoj oglasnoj ploči smještenoj ispred regatnog ureda.

CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS

Any change to the sailing instructions will be posted before 09:00 hrs on the day when it will take effect, except that any change to the schedule of races will be posted by 19:00 hrs on the day before it will take effect.

3

IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena uputa za regatu objavit će se prije 09.00 sati dana kada se primjenjuje, osim što će se bilo koja  izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objaviti prije 19.00 sati dana prije nego se primjenjuje.

SIGNALS MADE ASHORE

4

SIGNALI NA KOPNU

Signals made ashore will be displayed at the signal pole at SC Zvir and/or on the RC boat in the harbor.

4.1

Signali na kopnu bit će istaknuti na jarbolu ispred JK Zvir ili na brodu RO u luci.

[NP][DP] Flag D with a sound means "The warning signal will be made not less than 45 minutes after flag D is displayed. Boats are requested not to leave the harbor until this signal is made."

4.2

[NP][DP] Zastava D uz jedan zvučni signal znači: „Signal upozorenja dat će se najranije 45 minuta nakon isticanja zastave D. Jedrilice ne smiju napustiti dodijeljena mjesta na kopnu prije isticanja ovog signala“.

Flag B means: "Rule 17.3 applies".

4.3

Zastava „B“ znači: „Primjenjuje se uputa 17.3“.

PROGRAM AND SCHEDULE OF RACES

5

PROGRAM I RASPORED JEDRENJA

27.12.

Registration
Registracija

16.00 – 20.00

28.12.

Coach meeting
Sastanak R.O. i trenera

Warning signal
Signal upozorenja

8.00

 

9.55

29.12.

Warning singal
Signal upozorenja

 9.55

30.12.

Warning singal
Signal upozorenja

 9.55

On the 31st of December navigational race for Zdenko Roić Memorium will be sailed.

5.2

31. prosinca će se jedriti navigacijska regata za Memorijal Zdenko Roić.

On the last day of the regatta, no warning signal will be made after 15:00 hours.

5.3

Zadnjeg dana natjecanja signal upozorenja neće se istaknuti nakon 15.00 sati.

9 races are scheduled, 3 races per day.

5.4

Predviđeno je 9 jedrenja, dnevno 3 jedrenja.

The orange flag of the start line will be displayed at least 5 minutes before the warning signal, informing boats that the next race is about to start.

5.5

Narančasta zastava linije starta uz jedan zvuk istaknut će se najmanje 5 minuta prije signala upozorenja, upozoravajući time jedrilice da će uskoro započeti sljedeće natjecanje (jedrenje).

CLASS FLAGS

[DP] Class flag will be a white flag with a black Optimist class sign. Competitors will be divided into two groups if there are more than 100 competitors. Groups will be Red and Blue, marked with appropriate ribbons which boats shall display on the top of the sprit.

6

ZASTAVE KLASA

[DP] Zastava klase će biti bijela zastava s crnim logotipom klase optimist. Ako bude više od 100 natjecatelja podijelit će se u dvije grupe Crvena i Plava, koje će biti označene s odgovarajućim plamancima koje jedrilice moraju isticati na vrhu podupirača. 

The initial assignments into groups will be made by the organizer and they will be posted at least two hours before the first scheduled warning signal of the first racing day.

The initial assignments will be final and shall not be grounds for seeking redress. This changes Rule 62.1(a).

6.1

Početne grupe bit će dodijeljene od strane organizatora i bit će oglašene najmanje 2 sata prije prvog predviđenog signala upozorenja prvog natjecateljskog dana.

Početne grupe bit će konačne i neće biti osnova za traženje ispravka. Ovo mijenja Pravilo 62.1(a).

Competitors will be reassigned to groups after each day of racing based on the scores available at 20:00 on that day regardless of protest or request for redress not yet decided as follows: 1- Blue, 2 - Red, 3 - Red, 4 - Blue...

6.2

Nakon svakog dana jedrenja na osnovu rezultata dostupnih do 20.00 sati bez obzira na kasnije ispravke plasmana i odluke odbora za prosvjede natjecatelji će se ponovo podijeliti u grupe i to redoslijedom: 1. plava, 2 crvena, 3 crvena, 4 plava...

RACING AREA

The racing area will be in the Hvar archipelago

7

REGATNO POLJE

Regatno polje će biti u Hvarskom akvatoriju.

THE COURSE

The diagram in Appendix A shows the course, including the approximate
angles between legs, the order in which marks are to be passed, and the side on which each mark is to be left.

8

KURS

Skica u  dodatku A prikazuje regatni  kurs,uključujući približne kuteve između stranica, red obilaženja oznaka i stranu na koju treba oznake ostaviti.

MARKS

9

OZNAKE

Course marks will be red buoys

9.1

Oznaka kursa okrugle plutače crvene boje

The starting mark  will be RC boats displaying an orange flag

9.2

Oznaka starta bit će brodovi regatnog odbora sa narančastom zastavom

The finishing mark will be red bouy and RC boat displaying blue flag

9.3

Oznaka cilja bit će crvena plutača i brod regatnog odbora sa plavom zastavom

A race committee boat signaling a change of a leg of the course is a mark as provided in instruction 12.2.

9.4

Brod RO koji signalizira izmjenu stranice kursa je oznaka prema uputi 12.2.

New marks, as defined in instruction 12.1, will be yellow buoys

9.5

Nove oznake, kako je predviđeno uputom 12.1, bit će žuta oznaka.

THE START

10

STARTANJE

The starting line will be between a staff displaying an orange flag on the RC boats

10.1

Linija starta će biti između jarbola sa istaknutim narančastim zastavama na oznakama starta.

Signals will be made on RC boat on the right side of the starting line

10.2

Signali jedrenja će se davati na brodu RO koji se nalazi na desnoj strani  startne linije.

A boat starting later than 4 minutes after her starting signal will be scored Did Not Start without a hearing. This changes rule A4.

10.3

Jedrilica koja ne starta u roku od 4 minute od signala ispravnog starta tog  jedrenja bodovat će se kao DNS bez saslušanja. Ovo mijenja pravilo A4.

The failure of RC to list all premature starters can not be a basis for correcting placements.

10.4

Propust RO da popiše sve preuranjene starteve ne može biti podloga za  ispravak plasmana.

[DP] Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area during the starting sequence for other races.
Boats who finished should immediately return to the waiting area or to the coast avoiding all boats that are racing and all boats for which warning signal is made. 

10.5

[DP] Jedrilice čiji signal upozorenja nije dan moraju izbjegavati područje startanja za vrijeme slijeda startanja drugih jedrenja. Jedrilice koje su završile trebaju se odmah vratiti u područje čekanja ili na kopno, pri tom se uklanjajući svim jedrilicama koje se natječu i svim jedrilicama za koje je dan signal upozorenja.

FINISH

The finishing line will be between a staff displaying a blue flag on the RC boat on the right end and a red buoy on the left end.

11

CILJ

Linija cilja će biti između koplja sa istaknutom plavom zastavom na oznaci cilja na desnom kraju i crvene plutače na lijevom kraju.

CHANGE OF THE NEXT LEG OF THE COURSE

12

IZMJENA POLOŽAJA SLJEDEĆE STRANICE KURSA

To change the next leg of the course, the race committee will lay a new mark and remove the original mark, as soon as practicable possible. In the next change of the course, a new mark will be changed with the original mark.

12.1

Da bi izmijenio položaj sljedeće stranice kursa, RO će postaviti novu oznaku(ili premjestiti liniju cilja) I ukloniti izvornu oznaku čim je prije moguće. Kada se u sljedećoj izmjeni kursa nova oznaka zamjeni, zamjenit će se izvornom oznakom.

Except at a gate, boats shall pass between the race committee boat signaling the change of the next leg and the nearby mark, leaving the mark to the left and the race committee boat to the right. This changes rule 28.

12.2

Osim kod prolaza , jedrilice moraju proći između broda RO koji signalizira izmjenu sljedeće stranice kursa I oznake u blizini, ostavljajući oznaku lijevo I brod RO desno. Ovo mijenja pravilo 28.

PENALTY SYSTEM

13

SUSTAV KAZNI

[NP][DP] A boat that has taken a penalty under rule 44.1 shall complete an acknowledgment form at the race office within the protest time limit.

13.1

[NP][DP] Jedrilica koja je prihvatila kaznu ili se povukla u skladu sa pravilom 44.1 treba ispuniti obrazac u RU prije isteka ograničenog vremena za prosvjede.

The penalty for breaches of class rules, sailing instructions marked [SP] will be Standard Penalties [SP] without a hearing which changes rule RRS 63.1 and may also be less than disqualification.

13.2

Kazne za prekršaj Pravila klase, Uputa za jedrenje označenih [SP] će biti Standardne kazne [SP] bez saslušanja čime se mijenja pravilo RRS 63.1 i mogu također biti manje od diskvalifikacije

Appendix P will apply.

13.3

Primjenjuje se dodatak P.

Rule P2.3 will not apply and rule P2.2 is changed so that it will apply to any penalty after the first protest.

13.4

Pravilo P2.3 se ne primjenjuje I pravilo P2.2 se mijenja tako da se primjenjuje na bilo koju kaznu nakon prvog prosvjeda.

TIME LIMITS AND TARGET TIMES

14

VREMENSKA OGRANIČENJA I VREMENSKE NORME

Time limits are: the sailing limit is 90 minutes, passing mark 1 is 30 minutes, and the sailing time norm is 50 minutes. If no boat passes mark 1 until the time limit sailing will be interrupted. The failure to reach the time norm will not be the basis for the correction. This changes rule 62.1 (a).

14.1

Vremenska ograničenja su: ograničenje jedrenja je 90 minuta, prolaz oznake 1 je 30 minuta, a vremenska norma jedrenja je 50 minuta. Ako ni jedna jedrilica ne prođe oznaku 1 do vremenskog ograničenja jedrenje će se prekinuti. Propust dostizanja vremenske norme neće biti temelj za ispravak. Ovo mijenja pravilo 62.1(a).

Boats failing to finish within 20 minutes after the first boat sails the course and finishes will be scored Did Not Finish without a hearing. This changes rules 35, A4, and A5.

14.2

Jedrilice koje ne završe u roku od 20 minuta od prolaska prve jedrilice kroz cilj bodovat će se DNF bez saslušanja. Ovo mijenja pravila 35, A4 i A5.

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS

15

PROSVJEDI I ZAHTJEVI ZA ISPRAVAK

Protest forms are available at the race office. Protests and requests for redress or reopening shall be delivered there within the appropriate time limit.

15.1

Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Prosvjedi i zahtjevi za ispravak ili ponovno otvaranje saslušanja se moraju tamo dostaviti do odgovarajućeg vremenskog ograničenja

The protest time limit is 90 minutes after the last boat has finished the last race of the day or the race committee signals no more racing today, whichever is later.

15.2

Vremensko ograničenje za prosvjede je 90 minuta od kasnije od dviju mogućnosti: nakon završetka posljednje jedrilice u posljednjem natjecanju (jedrenju) toga dana ili nakon što regatni odbor signalizira da nema više natjecanja toga dana.

Notices will be posted no later than 30 minutes after the protest time limit to inform competitors of hearings in which they are parties or named as witnesses. Hearings will be held in the Protest Committee room, located at the main square, beginning at the time posted. No protest hearing will start after 21:00.

15.3

Priopćenja će se objaviti najkasnije 30 minuta nakon vremenskog ograničenja za prosvjede obavještavajući natjecatelje o saslušanjima u kojima su oni stranke ili su imenovani kao svjedoci. Saslušanja će biti u Uredu odbora za prosvjede smještenom na trgu, s početkom u vrijeme objave. Saslušanja neće počinjati nakon 21:00.

Notices of protests by the race committee or protest committee will be posted to inform boats under rule 61.1(b).

15.4

Priopćenja o prosvjedima regatnog odbora ili odbora za prosvjede objavit će se kao obavijest jedrilicama prema pravilu 61.1(b).

A list of boats that, under instruction 13.3, have been penalized for breaking rule 42 will be posted.

15.5

Prema uputi 13.3 objavit će se popis jedrilica koje su kažnjene za prekršaj pravila 42

Breaches of instructions marked with [NP] will not be grounds for a protest by a boat. This changes rule 60.1(a). Penalties for these breaches may be less than disqualification if the protest committee so decides.

15.6

Prekršaji uputa označenih sa [NP] neće biti temelj za prosvjed neke jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje mogu biti manje od diskvalifikacije ako odbor za prosvjede tako odluči.

On the last scheduled day of racing a request for reopening a hearing shall be delivered:

(a) within the protest time limit if the requesting party was informed of the decision on the previous day;

(b) no later than 30 minutes after the requesting party was informed of the decision on that day.

This changes rule 66.

15.7

Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti:

(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva odluka priopćena prethodnog dana

(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva odluka priopćena tog dana.

Ovo mijenja pravilo 66.

On the last scheduled day of racing, a request for redress based on a protest committee decision shall be delivered no later than 30 minutes after the decision was posted.

This changes rule 62.2.

15.8

Posljednjeg dana predviđenog za natjecanje zahtjev za ispravak temeljen na odluci odbora za prosvjede mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon objave odluke.

Ovo mijenja pravilo 62.2.

SCORING

16

BODOVANJE

Three races are required to be completed to constitute a regatta.

16.1

Tri jedrenja je potrebno dogotoviti da regata bude valjana.

(a) When fewer than 4 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores.

(b) When 4 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score.

16.2

(a) Kada se dogotovi manje od 4 jedrenja, bodovi serije jedrilice bit će zbroj njezinih bodova u svim jedrenjima.

(b) Kada se dogotovi 4 ili više jedrenja, bodovi serije jedrilice biti će zbroj njezinih bodova u svim jedrenjima isključujući njezine najlošije bodove.

All races and navigational race (if held) are scored for the Memorial of Zdenko Roić. The worst score will not be excluded.

16.3

Sva jedrenja i navigacijsko jedrenje (ako se održi) boduju se za Memorijal Zdenko Roić, bez odbacivanja najlošijeg jedrenja.

SAFETY REGULATIONS [DP][NP]

17

PROPISI SIGURNOSTI [DP][NP]

Each day of competition the Coaches or Team Leaders shall notify the Race Office before the D flag is displayed, of the boats not intending to race that day.

17.1

Svaki dan natjecanja Treneri ili Vođe ekipa moraju obavijestiti Regatni ured, prije nego je D zastava istaknuta, o jedrilicama koje se ne namjeravaju natjecati toga dana.

A boat that retires from a race shall notify the race committee as soon as possible.

17.2

Jedrilica koja se povuče iz natjecanja (jedrenja) mora obavijestiti o tome regatni odbor čim je prije moguće

When flag B is displayed on the land, each Coach or Team Leader shall sign the list in the race office before the expiration of 30 minutes after the flag has been displayed to indicate that all members of the team have returned to the land. Flag B will be displayed when the last boat completes the last race of the day or when the race is interrupted. All team members may be penalized by the discretionary right of the protest committee in each race of the day in which the Coach or Team Leader failed to comply with this instruction. This changes Rule 63.1

17.3

Kada je zastava B istaknuta na kopnu svaki Trener ili Vođa ekipe trena potpisati listu u Regatnom uredu do isteka 30 minuta od isticanja zastave kako bi naznačio da su se svi članovi ekipe vratili na kopno. Zastava B će se istaknuti kada posljednja jedrilica dovrši posljednje jedrenje u tom danu ili kad se regata prekine. Svi članovi ekipe mogu biti kažnjeni prema diskrecijskoj odluci odbora za prosvjede u svakom jedrenju na dan u kojem je Trener ili Vođa ekipe propustio udovoljiti ovoj uputu. Ovo mijenja pravilo 63.1

Competitors who require assistance shall blow a whistle or wave the paddle or one arm. The race committee reserves the right to assist competitors who in their opinion require assistance, regardless of the wishes of the competitor. This will not be grounds for redress. This changes rule 62.1(a)

17.4

Natjecatelji koji trebaju pomoć trebaju signalizirati svirkom ili mahanjem veslom ili jednom rukom. Regatni odbor zadržava pravo pružiti pomoć natjecateljima koji prema njihovom mišljenju zahtijevaju pomoć, bez obzira na želje natjecatelja. Ovo ne može biti temelj za ispravak plasmana. Ovo mijenja pravilo 62.1(a).

When the Race Committee displays Flag V with repetitive sounds, all official and support boats shall monitor the Race Committee channel (channel 11) for search and rescue instructions.

17.5

Kada Regatni odbor istakne zastavu V s ponovljenim zvučnim signalima, svi službeni brodovi i brodice podrške moraju pratiti upute za traženje i spašavanje na kanalu 11 VHF regatnog odbora

REPLACEMENT OF EQUIPMENT[DP]

18

ZAMJENA OPREME [DP]

Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed unless authorized by the race committee. Requests for substitution shall be made to the committee at the first reasonable opportunity.

18.1

Neće se dopustiti zamjena oštećene ili izgubljene opreme bez ovlaštenja regatnog odbora. Zahtjevi za zamjenu moraju se uputiti odboru u prvoj mogućoj prigodi.

Substitution of damaged equipment may be permitted provided that the relevant form has been completed at the Race Office and both the damaged and the substituting equipment has been inspected by the Measurement Committee.

18.2

Zamjena oštećene opreme može se odobriti samo ako se odgovarajući obrazac ispuni u regatnom uredu i Odbor za premjeravanje pregleda oštećenu i zamjenska opremu.

If the substitution was made on the water between races, both the damaged and the substituting equipment shall be presented to the Measurement Committee after the end of the day’s racing. The substitution is subject to the approval of the race committee given retrospectively.

18.3

Ako se zamjena izvrši na vodi između jedrenja, po završetku natjecanja tog dana treba predočiti Odboru za premjeravanje oštećenu i zamjensku opremu. Zamjena je moguća samo uz naknadno odobrenje regatnog odbora.

EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS [NP][DP][SP]

A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with the class rules and sailing instructions. On the water, a boat can be instructed by a race committee equipment inspector or measurer to proceed immediately to a designated area for inspection. The top ten boats in each race should sail after finishing to the measurer's boat on the right side of the finish line. No adjustments are allowed on the boat before this check.

19

OPREMA I PROVJERE IZMJERA [NP][DP][SP]

Jedrilica ili oprema mogu se pregledati u bilo koje vrijeme udovoljavaju li pravilima klase ili uputama za jedrenje. Nadzornik opreme regatnog odbora, član odbora za prosvjede ili premjerač može na vodi jedrilicu smjesta uputiti u određeni prostor za pregled. Prvih deset jedrilica u svakom jedrenju trebaju odjedriti po završavanju do brodice premjerača na desnoj strani ciljne linije. Nisu dozvoljena nikakva podešavanja na jedrilici prije ove provjere.

OFFICIAL BOATS

Official boats will be displaying a white flag with the letter "B"

Protest committee boats will be displaying a white flag with the logo "Jury"

Measurer boats will  be displaying a white flag with the letter "M"

20

SLUŽBENI BRODOVI

Službeni brodovi bit će označeni bijelom zastavom sa slovom "B"

Odbor za prosvjede: bijela zastava sa logom “Jury”

Premjerač: bijela zastava sa slovom “M”

SUPPORT BOATS

21

BRODOVI PODRŠKE

[NP] Team Leaders, coaches and other support personnel shall stay outside areas where boats are or will be racing from the time the orange flag is displayed until all boats of all fleets in that race have finished or the race committee signals a postponement or abandonment. To observe a race, support boats may move from leeward to windward through the port side of the course keeping well clear of the exclusion boundary, approximately 100 meters from the course area.

Support boats may, after the last start of a race, move between the waiting and the finishing areas through the center channel. (See drawing in Appendix A).

The waiting area is defined by a windward line that is approximately 50 meters leeward from the starting line and two lines that are vertical to the start line and pass through start marks. The race committee can mark the waiting area with special markers.

When a race committee or jury member indicates a support boat to move further from the course area, the mentioned boat shall do so immediately.

21.1

[NP] Vođe momčadi, treneri i drugo osoblje podrške ne smiju biti u područjima gdje se jedrilice natječu ili će se natjecati od vremena isticanja narančaste zastave dok sve jedrilice u tom natjecanju(jedrenju) ne završe ili se ne povuku ili regatni odbor ne signalizira odgodu, opći opoziv ili prekid. Kako bi mogli promatrati natjecanje, brodice podrške se mogu kretati od zavjetrine prema privjetrini na dovoljnoj udaljenosti od granice izuzimanja, približno 100 metara od područja kursa.

Brodice podrške se mogu , nakon starta jedrenja,  kretati između područja čekanja i područja završavanja kroz centralni kanal (vidi skicu u Dodatku A).

Područje čekanja je definirano privjetrinskom linijom koja se nalazi približno 50 metara u zavjetrini startne linije te okomicama na startnu liniju kroz oznake starta. RO može označiti područje čekanja posebnim oznakama.

Kada regatni odbor ili član odbora za prosvjede zatraži od brodice podrške da poveća udaljenost od područja kursa, ona to mora odmah napraviti.

[DP] All boats associated with support boats may be penalized by to the decision of the protest committee in the race in which the support staff violated instruction 22.1

21.2

[DP] Sve jedrilice povezane s brodicama podrške mogu biti kažnjene prema odluci odbora za prosvjede u jedrenju u kojem je osoblje podrške prekršilo uputu 22.1

It is recommended that support staff have a radio station on the boats.

21.3

Preporučuje se osoblju podrške da na brodicama podrške ima radio stanicu.

TRASH DISPOSAL [NP][DP]

Trash may be placed aboard support and race committee boats.

22

ODLAGANJE OTPADA [NP][DP]

Otpad se može ostaviti na brodovima podrške i službenim brodovima.

LOCATIONS [NP][SP]

Boats must be at the designated locations while on the coast during the regatta.

23

SMJEŠTAJ [NP][SP]

Jedrilice moraju biti na dodijeljenim mjestima dok su na obali za vrijeme regate.

RADIO COMMUNICATION [NP][DP]

Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones.

24

RADIO VEZA [NP][DP]

Osim u nuždi, jedrilica ne smije dok se natječe radiom niti odašiljati, niti primate obavijesti koje nisu dostupne svim jedrilicama. Ovo ograničenje se također primjenjuje na pokretne telefone

PRIZES

Prizes will be given as follows:

a) 1st -3rd place overall

b) 1st – 3rd place overall girls

c) perpetual trophy Memorial Zdenko Roić

d) 1st – 3rd place navigation race

e) 1st – 3rd place for competitors under the age of 12

f) 1st – 3rd place for girl competitors under the age of 12

g) youngest competitor (girl and boy)

h) 1st – 3rd place overall for competitors from SC Zvir.

The organiser reserves the right to extend or change prizes. All perpetual trophies are property of SC Zvir.

25

NAGRADE

Nagrade će se dodijeliti kako slijedi:

a) za 1-3 mjesto u ukupnom plasmanu

b) za 1-3 mjesto u ukupnom plasmanu za djevojke.

c) prijelazni pokal za Memorijal Zdenko Roić

d) 1-3 mjesto za navigacijsku regatu

e) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za natjecatelje do 12 godina

f) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za natjecateljke do 12 godina

g) najmlađem natjecatelju i natjecateljki

h) 1-3 mjesto u ukupnom poretku za najtecatelje iz JK Zvir.

Organizator zadržava pravo dopune i promjene nagrada. Svi prijelazni pokali su vlasništvo JK Zvir.

DISCLAIMER OF LIABILITY

Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See rule 4,
Deci­sion to Race. The organizing author­ity will not accept any liability for material dam­age or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

26

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Natjecatelji sudjeluju u regati u potpunosti na osobni rizik. Vidjeti pravilo 4, Odluka o natjecanju. Organizator neće prihvatiti nikakvu odgovornost za pretrpjele materijalne štete ili osobne ozljede ili smrt u vezi, prije, za vrijeme, ili nakon regate.

RIGHT TO USE NAMES AND LIKENESS

In participating in this event, a competitor automatically grants to the organizing authority and the sponsors of the event the right in perpetuity to make, use and show at their discretion any motion pictures, still pictures and live, taped or filmed television and other reproductions of him or her during the championship, and of all of his or her material related to the event, without compensation.

27

PRAVO NA KORIŠTENJE SNIMLJENOG MATERIJALA

Svaki natjecatelj koji sudjeluje na ovoj regati automatski daje, vremenski neograničeno, pravo organizacijskom odboru i sponzorima regate na izradu, upotrebu i prikazivanje prema vlastitom nahođenje svih snimki, fotografija i snimljenih televizijskih i ostalih prikazivanja njega ili nje za vrijeme regate, i svih njegovih ili njenih materijala vezanih za regatu, bez naknade.

VARIOUS [NP][DP]

Appendix B show parking space for cars and trailers, race office, jury room, launching slips, changing room. The crane for bigger support boats is located in front of the Sailing Club Zvir.

28

RAZNO[NP][DP]

Dodatak B prikazuje mjesta za parkiranje vozila i prikolica, regatni ured i ured žirija, slipove za spuštanje brodova, svlačionu. Dizalica za veće brodove nalazi se na platou ispred JK Zvira.

APPENDIX A

 

DODATAK A

APPENDIX B

 

DODATAK B

Race Area

  

PDFPDF